Examine This Report on social security ages for retirement

أعد هذا الضمان للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أن يكون بالضرورة مقتصراً عليهم فقط.

SanDisk ne bo odgovoren za posredno ali posledično škodo (vključno z izgubo podatkov), ali za škodo, ki jo povzroči nepravilna uporaba (vključno z uporabo na nezdružljivih napravah ali na način in zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili), ali nepravilna namestitev, neprofesionalno popravilo, sprememba ali nesreča. Ta garancija predstavlja celotno odgovornost SanDiska, ki v nobenem primeru ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali, ter nujno potrebnih stroškov za podajanje garancijskega zahtevka. SanDisk izdelki ne smejo biti uporabljeni za aplikativno opremo, katerih okvara bi lahko povzročila poškodbo ali ogrozila življenje, kot so sistemi za ohranjanje pri življenju.

Before proceeding, we highly propose that you browse our “Anatomy of SSD Units” tutorial, which delivers all of the qualifications information you need to know about SSDs.

servery, alebo (viii) iné neprimerané použitie nad rámec bežného používania uvedeného v príslušných pokynoch. Informácie o výrobkoch spoločnosti SanDisk, ktoré sú určené na použitie spôsobom a v spojení so zariadeniami uvedenými v bodoch (i) až (vi) vyššie sú dostupné na produktovej stránke našej spoločnosti v sekcii extrémne odolných produktov tu.

Výrobok môžete vrátiť potom, ako Vám bolo pridelené reklamačné číslo (Return Materials Authorization number), pričom ste povinný postupovať v súlade s uvedenými pokynmi. Ďalšie informácie sú dostupné na stránke  sekcii „Podpora“. Uplatnenie tejto záruky je podmienené vrátením Výrobku. Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Výrobku počas prepravy.

Компания СанДиск предоставляет настоящую гарантию конечному пользователю-покупателю («Вам») в том, что данный продукт («Продукт»), который не включает информационные материалы и / или программное обеспечение, поставляемые вместе с Продуктом, не имеет производственных дефектов, соответствует опубликованному техническому описанию компании СанДиск и может использоваться в соответствии с опубликованными инструкциями по применению в течение Гарантийного срока, указанного в таблице, начиная с даты приобретения, при условии, что Продукт был введен в гражданский оборот законным образом.

For that reason, when this generate finally wears out in the standard procedure crafted now, the SATA interface will be long since out of date. The intense Professional is rather old by now, but nevertheless so may be the SATA interface plus the push should absolutely be on your short list when assessing significant-conclude SATA six Gbps drives.

Az (i)-(vi) pontok alatt felsorolt esetekre és eszközökként való felhasználására szánt SanDisik termékekkel kapcsolatos információért kérjük, keresse fel a hosszú élettartamú termékekkel kapcsolatos website termékoldalunkat a következő linken: right here

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos. Las leyes nacionales, estatales y locales pueden otorgarle otros derechos que no estén afectados por esta garantía.

لا تكون سانديسك مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر أو تبعي (بما في ذلك فقدان البيانات) أو عن أي ضرر ناجم عن استخدام غير صحيح (بما في ذلك استخدام جهاز غير متوافق مع المنتج أو استخدام المنتج بطريقة أو لغرض بخلاف الإرشادات) أو عن تركيب خاطئ أو إصلاح المنتج من قبل غير مختص أو أي تعديل له أو حادث يصيبه. ويُشكل هذا الضمان المسؤولية الكاملة لشركة سانديسك بحيث لن تتجاوز بأي حال السعر الذي سددته مقابل المنتج والتكاليف التي تكبدتها في تقديم مطالبتك بموجب الضمان. ولا يجوز استخدام منتجات سانديسك في تطبيقات قد يؤدي أي خلل في المنتج لاحتمال حدوث إصابة أو وفاة، كأنظمة دعم الحياة.

An additional evidence that They are really just obtaining the most $$$ outside of outdated technologies (In particular NAND MLC).

Its incompressible sequential read performance is superb, while generate performance will not be as great All round. Nonetheless, the travel has other advantages than pure speed.

Esta garantia limitada concede-lhe direitos legais específicos. As leis nacionais, estaduais e locais podem conceder-lhe outros direitos que não são afectados por esta garantia.

SanDisk neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu (včetně ztráty dat) ani za škodu způsobenou nevhodným užíváním (včetně užití v nekompatibilním zařízení nebo způsobem užití, který je jinak v rozporu s pokyny) nebo nesprávnou instalací, neodbornou opravou, úpravou nebo škodu náhodně vzniklou. Výše uvedené představuje úplný rozsah odpovědnosti SanDisk, která nepřesáhne cenu, kterou jste za produkt zaplatil(a) včetně nákladů nezbytných Professional uplatnění práv ze záruky. Výrobky SanDisk je zakázáno užívat v zařízeních, kde by selhání mohlo ohrozit zdraví nebo život, jako např.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *